Hizmet Standartları Tablosu

Hizmet Standartları Tablosu

                                            SAKARYA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
                                             HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Esnaf ve Sanatkârlar genel kurul toplantıları başvurusunun alınması ve temsilcilerin görevlendirilmesi
1-Dilekçe
2-Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşu Yönetim Kurulu Kararı
3-Müracaata toplantı tarihine ait gazetenin, gazete yayınlanmıyor ise o yer örf ve adetlerine göre yapılan ilana ait belgenin ve genel kurul toplantısı yapılmasına ait kararın eklenmesi
4-Dekont
10 Gün
2 Piyasa gözetim ve denetimi kapsamında ürün güvenliği denetiminin yapılması
1-Dilekçe veya Resmi Yazı (Üst Yazı)
2-Yıllık Piyasa Gözetimi ve Denetimi Programı
6 Ay
3  
Piyasa gözetim ve denetimi kapsamında 6502 sayılı  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayalı olarak fiyat etiketi, garanti belgesi, kullanma klavuzu denetimi ve diğer denetimlerin yapılması.
 
1-İhbar ve şikayet
2-Yıllık Piyasa Gözetimi ve Denetimi Programı
2 Ay
4 Şirket genel kurulu bakanlık temsilcisi görevlendirme taleplerinin değerlendirilmesi 1- Dilekçe
2- Dilekçeyi imzalayanın imza sirküleri
3- Yönetim Kurulu Kararı (Noter tasdikli)
4- Yönetim Kurulunun Yetkili Olduğunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
5- Gündem
6- Temsilci Harcının Yatırıldığına Dair Banka Dekontu (Vakıflar Bankası-Erenler/SAKARYA Şb.deki Hesaba)
(Hafta içi  : 144.75.-TL , Hafta Sonu  : 193.00.-TL -  (2017 Yılı için)
 
ÖNEMLİ NOT : Görevlendirme için yapılan başvurularda 10 günlük yasal süreye uyulması.
 
 
 
 
 
10 Gün
5 Esnaf ve Odalarına İlişkin Bakanlık tarafından alınan şikayetlerin değerlendirilmesi
1-Esnaf ve Odalara İlişkin Şikayet Dilekçesi
3 Ay
6 Kooperatiflere ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi
1-Dilekçe
4 Ay
7 Hal Hakem Heyeti Başvurularının Kabulü, Değerlendirilmesi, Toplantı İçin Karar Alınması ve İlgililere Bilgi Verilmesi  
1- Dilekçe
2- Şikayete Konu Mal / Hizmet İçin Fatura, Hal Çıkışlı Fatura, Fiş, Müstahsil Makbuzu, Sözleşme, vb. ispata yarayan belgeler.
 
ÖNEMLİ NOT :    (2017 yılı için; 67.617,79.-TL’ye kadar olan şikayetler için İl Hal Hakem Heyeti’ne, üstündeki şikayetler için ise Ticaret Mahkemesine müracaat edilecektir.
2 Ay
8 Hal Kayıt Sistemi İçin Başvuruların Alınması ve Elektronik Ortamda Sisteme Tanıtılması
1-Vekaleten yapılan başvurularda Vekaletname
2-İmza Sirküleri
3-Üretici Dışındaki Tüm Başvuranların Vergi Kaydı Olduğunu Gösteren Belge
4-Hal Kayıt Sistemi İçin Başvuru Formu
5-Sanayi, ithalatçı, komisyoncu, tüccar, perakendeci sıfatı le yapılan başvurularda ilgili meslek odalarından alınacak Oda kayıt belgesi aslı veya Onaylı örneği
6-Sanayici sıfatı ile yapılan başvurularda Sanayi Sicil Kaydı belgesi
7-Üretici sıfatı ile yapılan başvurularda Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Belgesi
8-Üretici Örgütü sıfatı ile yapılan başvurularda Üretici Birliği/Örgütü Belgesi
9-Üretici Örgütü sıfatı ile yapılan başvurularda Resmi Yazı
10-Komisyoncu ve Tüccar sıfatı ile yapılan başvurularda Başvuru Formunda belirtilmiş ise üyesi olunan derneğe ait kayıt belgesi
11-İhracatçı sıfatı ile yapılan başvurularda İhracatçı Birliği Üye Belgesi
1 Gün
9 Esnaf ve Tacir Ayrımı Hakkında Mutabakat Komitesi kurularak başvuruların alınması, incelemesi ve sonuçlandırılması
1- Mutabakat Komitesi Başvuru Dilekçesi
2-Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı)
3- Esnaf Odası Kayıt Belgesi (Aslı)
4-Vergi Levhası fotokopisi
5-Mali Tablo ( Mali müşavir onaylı bilanço-gelir tablosu veya işletme hesabı özeti)
Yeterli başvuru alındığı tarihten itibaren 3 Ay
10 Şirket ve gerçek kişilerin başvuruları üzerine sistem numarası (cokey numarası) verilmesi 1-Dilekçe
2- İnternetten yapılan başvuru çıktısının fotokopisi (geçici cokey numarası)
3-Vergi Levhası fotokopisi
4-Firmanın kuruluş ve en son durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi fotokopileri
5-İmza Sirküleri fotokopisi
 

 
2 Saat
11 Kooperatif Genel Kurullarına Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi  
1- Dilekçe    (Yetkili İki kişi tarafından İmzalanmış olacaktır.)
2- Gündem  (Kooperatif Yönetim Kurulu Karar Defterinin Fotokopisi)
3- Çağrı İlan Kararı
4- Yetki Belgesi (Ticaret Sicil Memurluğundan Alınacak)
5- Bakanlık Temsilcisi Görevlendirme Harcı İçin Erenler Mal Müdürlüğünden  Vezne Alındı Makbuzu (Mesai İçi : 48.25.-TL , Mesai Dışı : 96.50.-TL) (2017 Yılı İçin)
6- İmza Sirküleri              
 ÖNEMLİ NOT :  Görevlendirme için yapılan başvurularda 15 günlük yasal süreye uyulması.
   Tüm üyelerin katılımı söz konusu ise bu süreye uyulmadan 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 47.maddesine  göre başvuru yapılması.
15 Gün
12 Kooperatiflere kuruluş izni verilmesi
1-Dilekçe
 
2-Taahhütname
 
3-Sermayenin ¼ nün bankaya yatırıldığına dair dekont
 
4-Oda kayıt belgesi
 
5-Vergi levhası
6-Adli Sicil Belgesi
7-Nüfus Cüzdanı
8-Kooperatif Kuruluş Bilgi Formu
9-Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi Anasözleşmesi veya Temin Tevzi Kooperatifi Anasözleşmesi veya Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi veya Deniz Yük Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi veya Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi veya Üretim Ve Pazarlama Kooperatifi Anasözleşmesi veya Tüketim Kooperatifi Anasözleşmesi veya Turizm Geliştirme Kooperatifi Anasözleşmesi veya Küçük Sanat Kooperatifi Anasözleşmesi veya Yaş Sebze Ve Meyve Kooperatifi Anasözleşmesi veya Pazarcılar İşletme Kooperatifi Anasözleşmesi veya Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi veya Hizmet Kooperatifi Anasözleşmesi veya Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi Anasözleşmesi veya Çocuk Bakım Hizmetleri Kooperatifi Anasözleşmesi veya Gayrimenkul İşletme Kooperatifi Anasözleşmesi(2 adet noter tasdikli, 2 adet fotokopi)
1 Gün
13 Kooperatiflerin Anasözleşme ve Madde Tadiline izin verilmesi
1-Kooperatif Yönetim Kurulu Kararı
2-Anasözleşme değişikliğine uygun görüş verilmesini içeren dilekçe
3-Yönetim Kurulunca imzalı eski ve yeni hali yazılmış 6 (altı) adet değişiklik metni
 
4-Yönetim Kuruluna ait imza sirküleri
 
5-Yürürlükte bulunan ana sözleşme örneği
 
6-Kooperatif Bilgi formu
1 Gün
14 İL TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ’ne tüketici şikayetleri ile ilgili başvuruların alınması ve gerekli inceleme yapılarak ilgililere bilgi verilmesi.
( 2017 yılı için; 2.400.-TL ile 3.610.-TL arasında kalan tutarlar için İl Müdürlüğümüze, altındaki tutarlar için İlçe Tüketici Hakem Heyetine, üzerindeki tutarlar için ise Tüketici Mahkemesine müracaat edilmesi gerekmektedir)
1-Dilekçe
 
2-Fatura fotokopisi
 
3-Şikayete ilişkin evraklar ( garanti belgesi, servis fişi vb.)
5 Ay
15  
Ticari elektronik ileti şikayetleri kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesi
 
1-Dilekçe ile,
 veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi) (https://tiss.ticaret.gov.tr) üzerinden müracaat.
4 Ay
16 İşyeri Dışında Satış Yetki Belgesi İçin yapılan başvuruların alınması ve Belge verilmesi
1-Dilekçe
2-İmza Sirküleri (noter onaylı)
3-Kayıtlı bulunulan ticaret odasından alınan faaliyet belgesi
4-Mal listesi, Kapıdan Satış Yapılması Öngörülen İl/İller Tüketicilerin Ödemelerini Yapabilecekleri Banka Posta ve Benzeri Bilgileri, Satıcı ve Sağlayıcının Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve Vergi/TC Numarası, Tüketicinin Cayma Hakkının İletebileceği adres ve telefon bilgilerini içeren iş yeri dışında satış yetki belgesi formu
5-İşyeri Dışında Satış Yetki Belgesi (2 adet)
 
3 Gün
17 Münferid Ticari Tesisler İçin Kamu Yararı Kararı Başvurusunun Değerlendirilmesi ve İlgili Makamın Olurunun Alınması
1-İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından istenen kamu yararı kararı belgesi talebi
2-1/1000 Ölçekli Kadastral Pafta veya 1/5000 Ölçekli Kadastral Pafta
3-Tapu Senedi
4-Plan
30 Gün
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 


 
İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:
İsim : Mitat ONAY İsim : Bekir DINKIRCI
Unvan : Ticaret İl Müdürü V. Unvan : Vali Yardımcısı
Adres : Yeni Mah. Sakarya Cad.A Blok
:  No. 369/1 Kat: 2
   Erenler/SAKARYA
Adres : Sakarya Valiliği Adapazarı/SAKARYA
Telefon :  0264 240 1400 Telefon : 0264 255 3515
Faks :  0264 240 1408 Faks : 0264 255 3519
e-Posta :  sakarya.tim@gtb.gov.tr e-Posta : sakarya@icisleri.gov.tr