2015-1 B Grubu Sözlü Sınav Sonuçları

2015-1 B Grubu Sözlü Sınav Sonuçları

2015-1 B Grubu Sözlü Sınav Sonuçları
  
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı B grubu kadroları için 20 Nisan 2015 – 12 Mayıs 2015 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonuçları belli olmuştur.
 
Kazanan adayların aşağıdaki açıklamaları dikkatle okumaları rica olunur.
 
AÇIKLAMALAR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı B grubu kadroları için 20.04.2015-12.05.2015 tarihleri arasında yapılan sözlü sınavı kazanan adayların, aşağıdaki açıklamaları dikkate almaları gerekmektedir:

A) Adayların atanabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri ve beyanlarını 29.06.2015 tarihi mesai saati bitimine kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı (Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km. 06530 Çankaya / ANKARA) adresine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta ya da kargodaki gecikmeler dikkate alınmaz. Belirtilen sürede belgelerini teslim etmeyen aday atanma hakkını kaybeder.

B) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış ise iptal edilir, bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamazlar. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

C) İstenilen Belgeler:
1) EK-1 No.lu dilekçe, (okunaklı ve eksiksiz doldurulmalıdır, siyah-beyaz veya renkli olabilir)
2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi.
* Eğitim Uzmanı olarak atanmaya hak kazanan adayların; Diploma veya geçici mezuniyet belgesi ile birlikte yüksek lisans eğitimi görmüş olmaları halinde yüksek lisans diplomaları.
Belgelerini posta ya da kargo yolu ile gönderecek adaylar için; 
Diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin “Mezun Olduğu Eğitim Kurumu” ya da “Noter” tarafından onaylanmış suretini göndermeleri gerekmektedir. Onaylanmış suretin A4 BOYUTUNDA ıslak imzalı ve mühürlü olması gerekmektedir. Onaylanmış suretin fotokopileri kabul edilmeyecektir.
Belgelerini elden teslim edecek adaylar için; 
Diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin “Mezun Olduğu Eğitim Kurumu” ya da “Noter” tarafından onaylanmış sureti.
İlgilinin diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte A4 BOYUTUNDA fotokopisini ibraz etmesi durumunda “Bakanlık” tarafından onaylanması mümkün olabilecektir.
3) Muhafaza Memurluğunu kazananların, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalık, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılık, körlük, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten ve “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık kurulu raporu aslı,
4) Nüfus Cüzdanının fotokopisi (önlü-arkalı)
5) Kamu görevlileri etik sözleşmesi (aday tarafından imzalanmış şekilde)
6) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
Belgelerini posta ya da kargo yolu ile gönderecek adaylar için; 
Askerlik durum belgesinin (terhis, tecil, muaf ya da halen asker) aslı ya da “Askerlik Şubesi” veya “Noter” onaylı sureti.
Belgelerini elden teslim edecek adaylar için;
Askerlik durum belgesinin (terhis, tecil, muaf ya da halen asker) aslı ya da “Askerlik Şubesi” veya “Noter” onaylı sureti.
İlgilinin Askerlik durum belgesinin aslı ile birlikte fotokopisini ibraz etmesi halinde “Bakanlık” tarafından onaylanması mümkün olabilecektir.
7) 4 adet vesikalık fotoğraf, (Erkek adaylar için gömlek, kravatlı ve sakalsız olmalıdır.)
8) Mal bildirim beyannamesi. 
“Mal Bildirim Beyannamesi” A4 boyutunda kapalı zarf içerisinde gönderilmeli ya da teslim edilmelidir. Söz konusu zarf üzerine aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır.
DÜZENLEYENİN     :
Adı Soyadı                 :
Atanacağı Unvan       :
Beyan Niteliği                       : Genel Beyan (İşe giriş)
Düzenleme Tarihi      :
İmzası                         :
Belgelerini posta ya da kargo yolu ile gönderecek adayların diğer belgelerini mal bildiriminin bulunduğu kapalı zarf içerisine koymamaları gerekmektedir. 
9) Halen bir Kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine göre kadrolu olarak çalıştığını beyan eden adayların, kurumlarından alacakları “Görev Yeri Belgesi” nin aslını ibraz etmeleri gerekmektedir.
10) Ortaokul veya lisede hazırlık okuduğunu beyan eden adayların hazırlık okuduklarını belirtir belgenin aslı veya onaylı sureti 
Belgelerini elden teslim edecek adaylar için; 
Söz konusu belgenin aslı ile birlikte fotokopisini ibraz etmeleri durumunda “Bakanlık” tarafından onaylanması mümkün olabilecektir.
11) Lisans eğitiminden sonra Yüksek Lisans ve/veya doktora eğitimini tamamlamış adayların bu durumlarını belirtir belgenin aslı veya onaylı sureti 
Belgelerini elden teslim edecek adaylar için;
İlgilinin söz konusu belgenin aslı ile birlikte fotokopisini ibraz etmesi durumunda “Bakanlık” tarafından onaylanması mümkün olabilecektir.
12) Aday evli ise ve eşinin bulunduğu yere atanmak istiyorsa, konuya ilişkin talebini içerir dilekçe ekinde eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur, işçi, sözleşmeli personel veya geçici işçi (özel sektör hariç) olarak çalıştığını gösterir görev yeri belgesi ile evlilik durumuna ilişkin vukuatlı nüfus kayıt örneği,
13) Güvenlik soruşturması formu
Adaylar, formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup, fotoğraflarını yapıştırarak, bilgilerin doğru olduğunu bildiririm bölümünün altındaki kısmı imzalanmış ve tarihli halde 2 nüsha asıl olarak düzenleyip göndereceklerdir.)
Formun altında yer alan onay kısmı kurum yetkilileri tarafından doldurulacağından boş bırakılacaktır. 

NOT:  Yedek Listelerde yer alan adayların şu aşamada evrak göndermeleri gerekmemektedir.
Gerekli evraklar için aşağıdaki linklere tıklayınız.
EK-1 NOLU DİLEKÇE
MAL BİLDİRİM BEYANNAMESİ
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ
GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI
 
Listeler için aşağıdaki linklere tıklayınız

EĞİTİM UZMANI
MEMUR (GÜMRÜK - LİSANS)
MEMUR (GÜMRÜK - ÖNLİSANS)
MEMUR (TİCARET - LİSANS)
MEMUR (TİCARET - ÖNLİSANS)
MUAYENE MEMURU
MUHAFAZA MEMURU
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ